Frederikshavn Provsti
AALBORG STIFT


VEDTÆGT

for

Frederikshavn kirkegårde, Frederikshavn provsti

Frederikshavn kommune, Aalborg stift

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

§ 1

Frederikshavn kirkegårde er fælles for Abildgård sogn, Bangsbostrand sogn og Frederikshavn sogn og ledes af en kirkegårdsbestyrelse, udvalgt blandt medlemmerne af menighedsrådene.

Kirkegårdsbestyrelsen sammensættes af 2 medlemmer fra hvert sogn.

Valg af kirkegårdsbestyrelse gælder for menighedsrådets valgperiode.
Kirkegårdsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Kirkegårdsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kirkegårdsbestyrelsens møder refereres i en protokol.

§ 2

Kirkegårdens daglige drift varetages af den af menighedsrådene nedsatte kirkegårdsbestyrelse.

Kirkegårdsbestyrelsen er pligtig til at drive kirkegården i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte bestemmelser i nærværende vedtægt.

Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder sammen med kirkegårdslederen hvert år et overslag/budget over kirkegårdens drift og indsender dette sammen med det reviderede regnskab til provstiudvalget efter godkendelse af kirkegårdsbestyrelsen.

Kirkegårdsbestyrelsen er kirkegårdens regnskabsudvalg.

Kirkegårdens daglige drift og administration varetages af den ved kirkegårdens ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor kirkegårdsbestyrelsen i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen og bestemmelserne i nærværende vedtægt.

Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkegårdsværgen i overensstemmelse med reglerne herfor i vedtægt for Kirkegårdsværgen.

Kirkegårdslederen, såvel som andet personale i tjenestemand- eller tjenestemandslignende stillinger, ansættes af kirkegårdsbestyrelsen.

Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til kirkegårdsbestyrelsen.

§ 3

De to eksemplarer af den af Kirkeministeriet godkendte kirkegårdsprotokol føres af henholdsvis kirke­gårdslederen og kirkeværgen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

Kirkegårdsprotokollen kan også føres på EDB i et af Kirkeministeriet godkendt system.
I henhold til provstens godkendelse af 25/9-2007 føres kirkegårdsprotokollen på EDB.


De to eksemplarer af det af provstiudvalget godkendte kirkegårdskort opbevares af henholdsvis kirkegårdslederen og kirkeværgen.

Mindst en gang årlig skal gravene på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges, notat herom skal tilføres kirkegårdsprotokollen, ligesom såvel kort som protokoller skal forevises ved syn på kirkegården.


B. GRAVSTEDER


§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest samt at kvinden begraves ved mandens højre side skal så vidt muligt opretholdes.


ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF BRUGSRET


§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder (gravstedsret) samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.


§ 6

For ethvert gravsted udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev i forbindelse med udlæggelse af gravstedet til begravelse eller urnenedsættelse.

Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet bliver gravstedsbrevet fornyet.

§ 7

Ønske om erhvervelse af brugsretten skal imødekommes til begravelse af en person som:

1. ved sin død havde bopæl i sognet,
2. har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården,
3. på særlig måde har været knyttet til sognet.

Uanset om der i øvrigt i medfør af bestemmelserne i nærværende vedtægts afsnit D skal erlægges betaling for erhvervelse af brugsret, skal der altid være adgang til at erhverve sådan ret uden vederlag til begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne under pkt. 1. - 3.

Der kan tillige erhverves brugsret til begravelse af andre mod, at der herfor erlægges betaling i overensstemmelse med reglerne i afsnit D.

Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af, og den efterlevende ægtefælle bevarer retten til at blive begravet her, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Gravsteder kan ikke udlægges med mere end 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.

Ønske om fornyelse af brugsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
Ønske om erhvervelse eller fornyelse af brugsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan dog kun ske med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på betingelse af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af Provstiudvalget eller fremgå af nærværende vedtægts afsnit D.

Erhvervelse af brugsret for åremål, der overstiger fredningsperioden (jf. § 20 og § 24), kan kun ske i forbindelse med begravelse i kister/urner af svært forgængeligt materiale (f.eks.egetræskister).

Erhvervelse eller fornyelse af brugsret på én gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningsperioden kan kun ske med Provstiudvalgets godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på vilkår, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, jf. § 35. Den maksimale længde for en brugsretsperiode er 60 år.

Erhvervelse af gravsteder til senere brug (reservation), kan kun ske ved årlig vedligeholdelse for en fredningstid ( kistegravsted 25 år / urnegravsted 10 år ) se evt. § 39.

Så frem der er ledige kistegravsteder, kan kistegravsteder sælges til urnenedsættelser mod en fredningstid på 10 år.

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten forlænges ved betaling for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9

Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.


§ 10

Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages til en ny brugsretsindehaver på følgende måder:
1. Ved arv efter brugsretindehaverens død.
2. Ved overdragelse med den tidligere brugsretsindehavers skriftlige accept.
3. Med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.

§ 11

Hvis brugsretten ønskes fornyet, må indehaveren af denne rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid, før den løbende brugsperiodes ophør.

Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen, og medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af brugsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården.

Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand.

Indehaveren af brugsretten skal orienteres herom ved den foran omhandlede påmindelse.


NEDLÆGGELSE OG REGULERING

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

Imod ønske fra indehaveren af brugsretten kan hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i bestående gravstedsanlæg i øvrigt kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier.

GRAVSTEDERNES INDHEGNING

§ 14


Hækkene er kirkegårdens ejendom, de plantes, klippes og vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning.
Udgiften til vedligeholdelse af hække omkring et gravsted påhviler gravstedsindehaver og er obligatorisk ved erhvervelse eller fornyelse af et gravsted. Den obligatoriske udgift er bestemt ud fra en omkostningsberegning, der er foretaget på kirkegården.
Da ydelsen er obligatorisk er der ikke mulighed for at gravstedsindehaver selv kan forestå vedligeholdelsen af hække omkring et gravsted.


Indhegning af gravsteder må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med levende hegn.


Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af indehaveren af brugsretten.

Støbning af fundamenter må kun ske med kirkegårdslederens godkendelse. Godkendelse vil være på betingelse af forudbetaling for fundamentets fjernelse ved gravstedets udløb.

Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter kirkegårdsbestyrelsens beslutning og efter Provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Ved et af Provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for indhegningen af gravsteder på enkelte afsnit af kirkegården.


BEPLANTNING

§ 15


Særlige bestemmelser for de enkelte afdelinger må nøje overholdes.
Der må ikke på gravstederne foretages plantning af vækster, som på grund af deres højde og udbredelse kan forudses at blive til ulempe for andre gravsteder.
Gravsteder må heller ikke anlægges, så de mispryder det pågældende gravsted og afdelingens helhed.

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan menighedsrådet efter Provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet, for brugsretsindehaverens regning.

Bestående beplantninger, herunder træer, som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden Provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står.

Genstande af cement, plastik eller materialeefterligninger må ikke anbringes på gravsteder. Belægninger, som med deres farve, form eller udseende afviger fra det af kirkegården normalt anvendte, kan ikke tillades.

Efter hver begravelse skal indehaveren af brugsretten lade gravstedet istandsætte og tilplante.

Såfremt indehaveren af brugsretten vælger selv at beplante og/eller vedligeholde eller overdrage dette til entreprenør er den brugsberettigede ansvarlig for, at alle bestemmelser nøje overholdes. Det bemærkes at entreprenører, det vil sige personer der arbejder for andre, ikke er berettiget til at anvende kirkegårdens affaldspladser o.lign. ligesom de kun må udføre arbejdet inden for kirkegårdspersonalets normale arbejdstid.


Ved et af Provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for beplantning på enkelte afsnit af kirkegården.


GRAVMINDER

§ 16

Gravminders opstilling må indordnes under den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Gravmindernes form bør være enkel, særlig dispensation kan dog gives hvor kunstnerisk medvirken er anvendt.

Kirkegårdslederen påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af kirkegårdsbestyrelsen, med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for Stiftsøvrigheden.
Fundament til gravminder skal udfærdiges så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i tilstødende gravsteder. Støbte fundamenter må kun udføres med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse, jf. § 14.

Kirkegårdsbestyrelsen og Provstiudvalget skal påse, at gravsten eller mindesmærker ikke fjernes fra kirkegården, hvis de enten kan tjene til kirkegårdens pryd eller til at bevare mindet om fortjente mænd og kvinder, eller hvis de af andre grunde, f.eks. historiske eller kulturhistoriske, findes bevaringsværdige. Indehaveren af brugsretten til gravstedet kan dog altid forlange gravminder, planter m.m. udleveret. Der henvises i denne forbindelse til vedtægtens § 11, stk. 3.
Hvor indehaveren af brugsretten til gravstedet ikke har gjort krav på udlevering af et sådant gravminde, men hvor gravmindets flytning er fornøden, skal det anbringes på et andet passende sted på kirkegården.

På kirkegårdsbestyrelsens begæring er indehaverne af brugsret til gravsteder pligtige af afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Bænke må kun opstilles på gravstederne med Kirkegårdslederens samtykke.

Gravminder, der ved provstesyn er erklæret bevaringsværdige, forbliver på gravstedet eller hensættes på en dertil indrettet plads på kirkegården. Ikke bevaringsværdige gravminder, der fjernes fra gravene, kan efter Kirkegårdsbestyrelsens afgørelse i et vist tidsrum hensættes på pladsen. Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder en vedtægt for pladsens anvendelse, som indeholder tre punkter: 1. Hvor mange gravminder må der placeres på pladsen. 2. Hvor mange år kan et gravminde højst stå på pladsen. 3. Hvem har ansvaret for at fjerne gamle gravminder. Denne vedtægt skal forevises ved provstesyn.

GRAVSTEDERNES VEDLIGEHOLDELSE

§ 17

Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende vedtægt, som gælder for gravstedet, overholdes.
Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen, kan Kirkegårdslederen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdslederen ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan Kirkegårdsbestyrelsen lade det rydde som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse, før den periode, for hvilken brugsretten til gravstedet er erhvervet, er udløbet.

Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

Gravsteder, hvori er begravet personer, som har haft særlig betydning for sognet eller egnen, må ikke sløjfes uden Provstiudvalgets godkendelse, medmindre indehaveren af brugsretten skriftligt har fremsat begæring herom.


§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder eller hærværk og vold.

§ 19

Kirkegården renholder gravsteder for ukrudt efter aftale mod betaling efter reglerne i afsnit D, § 34.

Pligten til vedligeholdelse af et gravsted (§ 35) kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler én gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
Aftaler om alm. vedligeholdelse mod indbetaling af engangsbeløb tegnes altid til fredningsperiodens udløb.

Engangsbeløb for længere perioder end fredningsperioden fastsættes ved aftale, som skal godkendes af Provstiudvalget. Den maksimale længde af en vedligeholdelsesaftale er 60 år.

Det er ikke tilladt bestyrelsesmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en i dette øjemed i et pengeinstitut indsat kapital.


SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KISTEGRAVE

§ 20

Fredningstiden er den tid, hvor en grav skal henligge urørt og ikke må anvendes til nye begravelser, er for kistegrave for voksne 25 år, og kistegrave for børn (indtil 10 års alderen) 15 år.

§ 21

En gravplads for en voksen skal være 2,4 x 1,2 m.

Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdslederens samtykke nedsættes i en allerede benyttet kistegrav indenfor gravstedets fredningsperiode.

Gravning og tilkastning må kun udføres af kirkegårdens personale.


§ 22

Anvendes zink- eller egetræskiste, skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af den normale fredningstid.

Murede grave kan kun tillades indrettet med kirkegårdsbestyrelsens samtykke og under forudsætning af Provstiudvalgets godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretning.

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR URNEGRAVE

§ 24

Fredningstiden er den tid, hvor en grav skal henligge urørt og ikke må anvendes til nye begravelser, er for en urnegrav 10 år.

§ 25

Et urnegravsted skal være 1,0 x 1,0 m, dog mindst 0,5 m2.

Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,50 m jord over urnen.

Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdslederen, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale, og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

Askeurner til anonyme fællesgrave skal være ”barkurner” eller et tilsvarende let forgængeligt materiale.

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkegårdslederen.

C. ORDENSBESTEMMELSER

§ 28

Kirkegården er altid åben.

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres på hverdage i tiden mellem kl. 0730 og kl. 15.

Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

De kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes på plads.

Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Hunde skal føres i snor.

Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdslederens særlige tilladelse.

Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

Pynt på gravsteder skal først og fremmest være fremstillet af materialer fra naturen, dvs. at plasticblomster, havelamper af plastik, legetøj m.m. kan forlanges fjernet.

Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.

Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegårdsdige, digefod eller på kirkegården - bortset fra de midler, som måtte være særligt godkendt ved Kirkeministeriets cirkulære. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.


§ 29

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted:

på alle dage, dog normalt ikke 1. juledag, skærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag og 1. pinsedag.

Mandag til fredag normalt i tiden mellem kl. 10.00, 11.30 og 13.00.
Lørdage normalt i tiden kl. 10.00 og kl. 13.00.


Når begravelse eller bisættelse skal finde sted på kirkegårdene, skal henvendelse herom ske til kirkegårdskontoret. Ved henvendelse skal begravelsesmyndighedens attest fremlægges.

Ved højtideligheder uden gejstlig medvirken må der udpeges en ansvarlig for handlingens afvikling.
Denne må, til godkendelse på kirkegårdskontoret, fremlægge et program for handlingens forløb og tidsramme.

Kirkegårdsbestyrelsen har udarbejdet et særligt reglement for begravelser, bisættelser, urnenedsættelser og modtagelser samt benyttelse af kapel.

D. TAKSTER

§ 30

§ 31-40 vedr. takster fastsættes af Provstiudvalget, og udsendes herfra til menighedsrådene.

For så vidt angår taksten for grandækning i §§ 34-35, fastlægger menighedsrådet hvilken %-sats der anvendes: 60 /80 /100% af taksten for renholdelse/vedligeholdelse.

Betaling for grandækning udgør 60 / 80 / 100 % af taksten for renholdelse (§34) eller ren- og vedligeholdelse (§ 35).

For så vidt angår § 39 afgør kirkegårdsbestyrelsen om der er mulighed for reservation af gravsteder:

Frederikshavn kirkegårdsbestyrelse, den ________________________


______________________________
Kirkegårdsbestyrelsesformand

Godkendt af:

Frederikshavn provstiudvalg, den __________________________


______________________________
underskrift

Tillæg 1.

Krigergravene


For den engelske og tyske afdeling på kirkegården i Frederikshavn for soldater og flygtninge, er kirkegårdsbestyrelsen øverste myndighed. Opstillingen af monumenter, beplantninger og nyanordninger kan kun foretages når forudgående forhandling med kirkegårdsbestyrelsen har fundet sted.


Tillæg 2.

Skovgrave.


Gravsten skal være kvadratiske og anbragt med oversiden i jordhøjde. Skrift anbringes parallelt med nærmeste sti.

Eventuelle permanente nyplantninger på gravstedet bør have karaktermæssig slægtskab med den givende bundbeplantning.

Tillæg 3.

Plænegrave.


Gravsten skal være af granit – 50 X 50 cm, anbragt med oversiden i jordhøjde og med terrænets hældning. Overfladen skal være ru/brændt og inskriptionen skal være indhugget.

For kisteplænegrave – 2 gravpladser – må gravstenen være 50 X 70 cm.

Gravstedet må ikke beplantes. Kun medfølgende stålvase nedgravet i jorden må benyttes til afskårne blomster. 1 stk. ekstra stålvase kan købes på kirkegårdskontoret.
Visne kranse og blomster fjernes af kirkegårdens personale.

Der er obligatorisk vedligeholdelse på plænegravsteder.

Krukker/vaser og diverse ”pyntegenstande” vil straks blive fjernet af kirkegårdens personale.

Tillæg 4.

Urnegrave.


Udformning af anlæg og plantevalg skal indordnes under eventuelle anvisninger for det pågældende
urneområde.

Gravsten og beplantning må ikke være højere end bagvedliggende hæk, og det anbefales at benytte
ubehandlede natursten.

Under alle forhold skal kirkegårdskontoret have oplysninger om den ønskede udformning af gravstedet og om plantevalg.

Skulle der fremkomme særlige ønsker eller være forskellige opfattelser vedrørende beplantninger eller gravstens udformning, kan sagen fremlægges kirkegårdsbestyrelsen, der er kirkegårdenes øverste myndighed.

Kirkegårdsbestyrelsen kan tillade afvigelser fra de nævnte bestemmelser, der må ses som retningsgivende for opnåelse af et smukt og sammenhængende kirkegårdsområde.


Tillæg 5.

Sydøstre kirkegård

Pga. stor mangel på urnegravsteder på Fladstrand kirkegård, skal sydøstre kirkegård fremover kun
benyttes til nedsættelse af urner.

Ledige kistegravsteder på sydøstre kirkegård kan ikke sælges i henhold til godkendt reguleringsplan.

Området kan udlægges i græs med 2 gangstier der krydser hinanden og 4 ruder med separate
Urnegravpladser.

Ledige kistegravsteder udlægges i græs og en endelig plan tegnes, når frie områder er store nok til
ibrugtagning.

Etablerede og ibrugtagne kistegravsteder kan blive med omkringliggende hæk, til de hjemfalder og kan derefter sløjfes og udlægges i græs.

Kun ægtefælle/samlever til sidste begravede kan kistebegraves eller nedsættes i urne i kistegravstedet.

Der vil ikke være mulighed for at forlænge brugsretten på kistegravstedet efter sidste afdøde ægtefælle/samlever.


Tillæg 6.

Østre kirkegård

Pga. stor mangel på dobbelte kistegravsteder i plæne på Fladstrand kirkegård, skal Østre kirkegård
rk. C – K, fremover kun benyttes til dobbelte kistegravsteder i plæne.

Ledige kistegravsteder på Østre kirkegård rk. C – K, kan kun sælges som dobbelt kistegravsted i plæne, i henhold til godkendt reguleringsplan.

Området anlægges med græsstriber til kistegravstederne, brudt af allerede etableret grusgange.

Der er ingen bevaringsberettigede gravsteder eller solitære træer der bør bevares på området. Der kan evt. plantes nye solitære træer på ledige gravsteder.

Ledige kistegravsteder med omkringliggende hæk skal udlægges i græs så snart de er sløjfet af
Gravstedsejeren.

Etablerede og ibrugtagne kistegravsteder kan blive med omkringliggende hæk, til de hjemfalder og skal derefter sløjfes og udlægges i græs.

Kun ægtefælle/samlever til sidste begravede kan kistebegraves eller nedsættes i urne i etablerede og ibrugtagne kistegravsteder med omkringliggende hæk.

Der vil ikke være mulighed for at forlænge brugsretten på kistegravstedet efter sidste afdøde
ægtefælle/samlever, med mindre gravstedet omlægges til plænegravsted og tilsås med græs og liggesten ifølge nye servitutter for afdelingen.


Der udarbejdes servitutter for plæneafdelingen lig kirkegårdens andre plænegravsteder.

Reglement for begravelser, bisættelser, urnenedsættelser og modtagelser på Frederikshavn og
Fladbjerg kirkegårde.


Begravelser og bisættelser kan ikke finde sted 1.juledag, skærtorsdag, langfredag, 1.påskedag og 1.pinsedag. Begravelser og bisættelser på de øvrige søn- og helligdage, grundlovsdag og 1. maj, kan normalt ikke finde sted.

Anmeldelse af begravelse og bisættelse skal ske senest 2 hele hverdage før handlingen.

Begravelser kan normalt ikke finde sted senere end kl. 14.00 og kl. 13.00 på lørdage.

Bisættelser kan normalt ikke finde sted senere end kl. 14.00 og kl. 13.00 på lørdage.

Urnenedsættelser kan normalt ikke finde sted senere end kl. 14.45 på hverdage.

Urnenedsættelser på lørdage bør kun være i forbindelse med andre tjenester.

For begravelser, bisættelser og urnenedsættelser på lørdage og uden for normal arbejdstid gælder bestemte tillæg, som betales ekstra.

Når der er flere handlinger samme sted skal der være mindst 1,5 time imellem hver.

Kister skal være tilstede i god tid før handlingens påbegyndelse.

Det tilstræbes, at der kan foretages handlinger samtidig i kirke og kapel.

Udsættelser af begravelser ud over 8. dagen kan normalt ikke ske til en lørdag, en søndag eller helligdag.

Modtagelse af kister på søn- og helligdage bør ikke finde sted.

Modtagelse af kister på lørdage bør være i forbindelse med andre tjenester.

Modtagelser af kister på ugens øvrige dage finder normalt sted senest kl. 15.00

Kister uden navneseddel modtages ikke.

Kister af ikke godkendt materiale eller kvalitet kan afvises.

Urner kan normalt ikke henstå længere end 1 måned.


Reglement for ikke folkekirkemedlemmers benyttelse af kapellet på Fladbjerg kirkegård

Kapellet og kirkegården kan benyttes af alle såvel i og uden for folkekirken, såfremt følgende bestemmelser respekteres:

Kirkegårdens regulativ.

Præster i et andet trossamfund. Når en præst i et andet trossamfund uden for folkekirken medvirker ved en begravelse eller bisættelse på Fladbjerg kirkegård eller kirkegårdens kapel, skal fastsættelse af begravelseshandlingens forløb forhandles med kirkegårdsbestyrelsen, og præsten er ansvarlig for handlingens afvikling.

Ved borgerlig begravelse eller bisættelse på Fladbjerg kirkegård eller fra kirkegårdens kapel fastsættes handlingens forløb med kirkegårdsbestyrelsen, og over for denne udpeges en ansvarlig for handlingens forløb.

Benyttelsen. Kirkegårdsbestyrelsen kan modsætte sig sådanne led i en påtænkt begravelseshandling, som vil stride mod den sømmelighed og orden, der bør iagttages på kirkegårde.

Inventar og udsmykning må ikke flyttes, fjernes eller tildækkes, ligesom der ikke må anbringes eller opstilles andre genstande uden kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.

Rituelle danse og lignende må ikke finde sted.

Orgelet må kun benyttes af en kvalificeret organist. Godkendelse kan foretages af en stedlig organist.

Mekanisk eller elektronisk musikgengivelse bør ikke finde sted.

Klokkeringning ved højtideligheder vil finde sted ved såvel kirkelige som borgerlige begravelser/bisættelser, såfremt dette ikke udtrykkeligt frabedes.

Varighed. Højtideligheden skal være tilendebragt på højst 30 minutter. Overskridelser må ikke finde sted af hensyn til efterfølgende højtideligheder. Der må i hvert enkelt tilfælde – hvor der ikke medvirker en præst fra folkekirken – fremlægges et tidsfastsat program med handlingens forløb, samt med angivelse af, hvem der er ansvarlig for handlingens sømmelige afvikling.

Kirkegårdslederen eller dennes repræsentant har på kirkegårdsbestyrelsens vegne bemyndigelse til at aftale højtidelighedens forløb og ret til at afbryde denne ved sin tilstedeværelse under handlingen, såfremt det aftalte program ikke overholdes.

Anvisninger fra Kirkegårdslederen eller dennes repræsentant skal efterkommes.

For højtidelighedens sømmelige afvikling efter forestående forskrifter indestår underskriveren, der samtidig godkender, at højtideligheden kan blive afbrudt af kapellets betjening, såfremt tidsrammen på de fastsatte 30 minutter overskrives.

Navn:
Adresse:
Telefon: